Benutzervereinbarung

YURT İÇİ – GEZİ – REZERVASYON – PAKET – TUR – KAYIT ve SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İş bu sözleşme Cumhuriyet Cad. No167 /A Harbiye İstanbul adresinde bulunan VIP Turizm Pirinçcioğlu Tic. A.Ş ile sözleşmeye ek olarak verilen tur kayıt formunda adı,soyadı,telefonu ve adresi belirtilen tüketici arasında akit olunmuştur.

İş bu sözleşmede, VIP Turizm Pirinçcioğlu A.Ş bundan sonra SEYAHAT ACENTESİ , tur kayıt formunu imzalayan kişi ise TÜKETİCİ olarak anılacaktır.

l- ÖDEMELER

1-Kayıt anında rezervasyon bedelinin en az %35’i, bakiyesinin ise gezinin başlamasından en geç 10 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilir. Bu durumda toplam gezi bedelinin %35’i cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir.

II – İPTAL – VAZGEÇME – DEĞİŞİKLİKLER

1-Seyahat Acentesi gerekli yolcu sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması veya mücbir sebeplerden ( İlgili maddeler iş bu sözleşmenin 8.maddesinde belirtilmiştir ) ötürü geziyi iptal edebilir, bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur. Tüketiciye ,mücbir sebeplerden kaynaklanan iptallerde ödediği bedelin tamamı geri iade edilir.

2-Tüketicinin gezinin başlamasına 15 gün kalaya kadar iptal – değişiklik talep etmesi durumunda ücretinin tamamı iade edilir.

3-Tüketici, rezervasyonunu kendisinin veya birinci derecede akrabalarının 10 günlük mutat işgaline engel rahatsızlıklarını veya vefatları tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi bir rapor ile belgelemeleri, halleri dışında kalan bir sebeple ile, gezinin başlamasından 15 – 7 gün önce iptal-değişiklik talep etmesi halinde gezi bedelinin %35’ini 7 günden az bir süre kala ise gezi bedelinin tamamını Seyahat Acentesine ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

4-Tüketicinin, indirimli satış döneminde (erken rezervasyon kampanyalarında) satın almış olduğu indirimli ürünlerde, mücbir sebepler dışında, herhangi bir sebeple; isim ve tarih değişikliği, devir ve iptal talepleri kabul edilmez. Tüketici, bu durumda gezi bedelinin tamamını seyahat acentesine cayma tazminatı olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

5-ULAŞIMLI PAKETLERDE;İptal ve değişiklik taleplerinde; sözleşmenin tüketici tarafından imza tarihinden itibaren hareket tarihinin 10 gün öncesine kadar (Devlet Hastanesinden alınmış sağlık raporu hariç) paket bedelinin % 35’ini, 10 günden daha az kalan iptallerde ise her türlü durumda paket bedelinin %100 ünü ödemek zorundadır. Bu paketlerde sözleşmenin tüketici tarafından imzalanmasından sonra hangi nedenle olursa olsun isim değişikliği, iptal hükmündedir.

6-Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı geziye, sonradan iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda, Seyahat Acentesi, tüketici adına yapılmış tüm rezervasyonları 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

7-Tüketici turu gezinin başlamasından 7 gün öncesine kadar istediği kişiye devredebilir. Devralan, bakiye ve devir sebebi ile doğan masraflardan devreden ile beraber sorumludur.

8-MÜCBİR SEBEPLER : Doğal afetler, genel grev, terör, savaş, savaş ihtimali, karantina ihtimali gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil ediyorsa, taraflarca mücbir sebep olarak kabul edilir.Yolcunun veya birinci derecede akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıkları ve/veya vefatları da mücbir sebeptir.

9-Satışlar nakit veya bankaların kredi kartları ile peşin ve/veya bankaların taksit yapan kredi kartları ile taksitli olarak yapılmaktadır. Kredi kartı ile satışlarda ödemenin yapılmaması halinde tüketici, kredi kart sözleşmesi imzalanan bankası ile muhatap olup, bankanın uygulayacağı faiz oranları geçerli olup, bu nedenle seyahat acentesi muhatap değildir.

III-GENEL HÜKÜMLER

1- Tura katılan tüketicinin; her türlü gezide, 50cm x 70cm ebatlarından büyük olmamak kaydı ile 2 valiz, uçaklı seyahatlerde ise 20kg. bagaj götürme ve getirme hakkı vardır. Valizlerin ve içindeki eşyaların her türlü sorumluluğu sahiplerine aittir.

2- Taahhüt edilen tur programı kapsamında alınan bedel rehber ücretini de kapsamaktadır.

3- Kokan, akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici, delici ve ateşli silahlar ve her çeşit hayvan, Seyahat Acentesi’nin ayrıca ve açıkça ve yazılı izni olmadan taşıt araçlarına ve konaklanacak tesislere alınmazlar. Kimlik veya ruhsatlarının olması durumu değiştirmez.

4- Tüketiciye ait bagajların kaybı veya hasarı durumunda, Seyahat Acentesi personelinin AĞIR KUSURUNDAN doğmuş olması halinde, kaybolan veya hasar gören bagajın içinde bulunan eşyaların maddi ve manevi değeri ile sair vasıf ve özellikleri gözetilmeksizin, gezinin toplam bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının 1/2’si, kaybolan eşya ve valizin maddi ye manevi tazminatı olarak Seyahat Acentesi tarafından eşya sahibi tüketiciye ödenir. Seyahat Acentesi, tüketici tarafından kendisine yazılı olarak kıymetleri ile birlikte deklare edilerek teslim edilmiş eşyanın her türlü kaybından, hasarından ve çalınmasından en çok gezinin ulaşım bedeli kadar sorumludur.

5- Seyahat Acentesinin olası tur iptali bildirimleri, her tüketiciye münferiden yapılabileceği gibi, yüksek tirajlı bir gazetenin Türkiye baskısında ilan yolu ile genel olarak ta yapılabilir. Bu durumda bildirim yükümlülüğü yerine getirilmiş sayılır

6- Tüketicinin satın almış olduğu tur programındaki gezinin başlamasından sonra meydana gelen değişikliklerden Seyahat Acentesi sorumludur. Seyahat Acentesi, tüketici aleyhine olduğu ve zarar gördüğü aşikâr değişiklikleri, gezi sırasında veya gezi sonrasında TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ hükümleri uyarınca tüketiciye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, aynı zamanda, fiyata dâhil olmayan ve gezi esnasında tüketiciye verilen ek ve/veya alternatif düzenlemeler ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerin tüketici tarafından alınıp kullanılması veya tüketilmesi, tüketicinin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.

7- Tüketicinin başladığı turu hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, Tüketici turu terk ettiğini Seyahat Acentesi yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak derhal bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu terk etmiş sayılmaz ve hizmeti alıp kullanmış addolunur. Tüketicinin şikâyetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur.

8- Seyahat Acentesi ile tüketici arasında kayıt esnasında aktolunan iş bu sözleşme hükümleri, tüketici tarafından okunmuştur. Tüketici, tesise ait tüm konaklama detaylarına ilişkin; broşür-web sitesi-satış yazılım programı vb. gibi kaynaklardan bilgilendirilmiştir ve kendisi ile birlikte aynı geziye katılacağını bildirdiği diğer şahısların adına da aynı şartlar altında kayıtlarının yapılmasını talep ve kabul ederek imzalamıştır.

9- Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketici(ler), kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler)nin bu sözleşmeyi imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen, sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle geziye katılan tüketici(ler)nin Seyahat Acentesi aleyhine ve katılmış oldukları gezi ile ilgili dava ve takipler, ve Seyahat Acentesı’nin tüketiciye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel ya da tazminat ödemek zorunda kalması halinde, Seyahat Acetesi’nin sözleşmede imzası bulunan tüketici(ler)ye ödemiş olduğu fazla miktar için rücu hakkı mahfuzdur. Bu geziye katılan tüketiciler, imzalamış olmasalar dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog ve ilanlar neden ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Bu sözleşmenin bir nüshasının sözleşmeye konu geziye katılacak/katılan kişiler adına düzenlenmesi ve sözleşme yapmaya görevlendirilen tüketiciye yazılı bir nüshasının verilmesiyle yasal yükümlülükler yerine getirilmiş sayılır.

10-Seyahat Acentesi, geziye katılan tüketicilerle, otel, taşıyıcı firmalar ve gezi ile ilgili diğer hizmetleri sunan her tür üçüncü şahıs ve tüzel kişilikler nezdinde aracı konumundadır. Bu nedenle kendisine müracaat ile geziye kayıt olan tüketicilerin, Seyahat Acentesi ile taşımayı üstlenen müesseseler arasında yapılmış anlaşmalar hilafına; araçların programlarında gösterilen saatlerde hareket yerinde bulunmamasından, kara, hava ve deniz araçlarının her türlü gecikmelerinden, arızalanmalarından, sis, fırtına, tipi ve her türlü hava koşullarından, yol engeli gibi sebeplerden, yol güzergah ve rotalarını değiştirmelerinden, grev, terör, savaş ihtimali veya bunlara benzer mücbir sebeplerden, ulaşım aracını kullananın kendi hatasından veya üçüncü kişilerin şahsi kusurlarından veya öngörülemez teknik hususlardan kaynaklanan her türlü aksaklıklardan, maddi, manevi hasarlı kazalardan, konaklama tesislerinin eksik veya hatalı hizmetlerinden, Seyahat Acentesi’nin işleten sıfatı olmaması nedeni ile mevcut sorumluluğu bulunmadığını, asli fail gibi doğrudan doğruya sorumlu olmadığını taraflar bilmekte ve peşinen kabul etmektedirler. Bu nedenle Seyahat Acentesi tüketiciye karşı asli fail gibi sorumlu olmayacak mütesaviyyen borçlu olacaktır. Tüketici bu gibi aksaklık ve kaza durumlarında öncelikle maddi ve manevi taleplerini asli faillerden talep ve tahsil cihetine gidecek, alacağını asli failden tamamen alamadığı durumlarda kusursuz sorumluluk ilkesi nedeni ile Seyahat Acentesine müracaat edebilecektir. Seyahat Acentesi asli faillerden tahsil edilemeyen miktar kadar müşterisine karşı sorumlu olacaktır.

11-Charter uçuşları ile ilgili tüm düzenlemeler uluslararası havacılık kurallarına tabi olduğundan Varşova Konvansiyonu hava yolları ile bu uçuşlarda her türlü saat değişikliği yapabilinir. Hareket saati garanti edilemez. Taşıyıcı, biletlerde gösterilen duraklama yerlerini değiştirebilir veya duraklama yapmayabilir. Uçuş saatleri 48 saat önce kesinleştiğinden satış sırasında belirtilen saatler muhtemel saatler olup, bu konudaki değişiklikler nedeni ile acenta sorumlu tutulamaz.Bu sebeple yapılacak iptal ve iade talepleri de kabul edilemez.

12-Tur programlarında ücrete dâhil tüm hizmetler ayrı ayrı belirtilmiştir. Bunlar dışında kalan turlar veya hizmetler ekstra ücrete tabidir. Ekstra tur ücretlerini ve içeriklerini gidilen şehir veya ülkelerdeki yerel acenteler belirlemekte ve önermektedir. Bu turlar ancak yeterli katılımın sağlanması halinde yapılabilecek olup, ekstra turların yapılmaması neden ile acentadan hiçbir tazminat ve/veya iade talep edilemez.

13-Seyahat Acentesi, taahhüt ettiği hizmetin başlamasından sonra meydana gelen mücbir hal, tüketicinin sorumlu olduğu haller ve 3. kişilerin şahsi sorumluluklarından kaynaklanan haller dışındaki sebeplerden sorumludur.

14-Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda 1618 SY., 4077 SY.,4288 SY. 2634 SY., IATA, IHA..UFTAA Konvansiyon hükümleri,Sivil havacılık kanunu,BK., TTK., Türkiye’nin dahil olduğu Uluslar arası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkartılmış Tüzük.yönetmelik, genelge ve tebliğler ile Uluslar arası kabul gören Frankfurter Tabelle nin Türkiye’de tatbik bulan TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri tatbik olunacaktır. Taraflar arasında iki nüsha olarak tanzim edilmiş bulunan iş bu voucher ve paket tur sözleşmesi taraf yetkililerince tüm ekleri ile birlikte önlü arkalı olarak tanzim edilmiş, okunmuş, kontrol edilerek kabul edilmiştir. Taraflar karşılıklı kabul ettikleri, taahhüt ve edimlerini birlikte imza altına alarak kabul ve teyit etmişlerdir. Seyahate katılacak olan ve bu sözleşmede adları yazılı müşteriler adına işbu voucher ve sözleşmeyi kabul eden ve taraf adına vekaleten imzalamış olduğu kişilere karşı tüm hukuki sorumluluğun kendisine ait olduğunu ayrıca kabul ve taahhüt etmiştir. HİZMET KUSURU ŞİKÂYETLERİ:Ayıplı veya kusurlu hizmet sunulması halinde TÜRSAB TAHKİM KURULU yetkilidir. HİZMET GARANTİSİ:Yeterli katılım olması ve mücbir sebeplerin olmaması durumunda acente, gezi hakkında, verilmiş ilanlardan ve yayınlanmış broşürlerden müstakil olarak yukarıda taahhüt ettiği hizmetleri, yine yukarıda yazılı bedel mukabili yerine getirmeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Seyahat Acentesinin kısmen veya tamamen yukarıda yazılı taahhütlerini yerine getirmemesi halinde müşteriye yapılacak geri ödeme miktarının TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ hükümlerine müstakil olarak yukarıda taahhüt ettiği hizmetleri, yine yukarıda yazılı bedel mukabili yerine getirmeyi kabul ve taahhüt etmişti

Müşteri ve Beraberindekiler Adına                                                       Belgeyi Tanzim ve İmza Eden

                                                                                                               Seyahat Acentası Memuru:

Adı Soyadı :                                                                                            Adı Soyadı :

Tarih :                                                                                                      İmza :

İmza :

Lütfen dilinizi seçiniz!

Choose Your Language